Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Obrovca uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15NN 69/22).

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Obrovca. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica Grada Obrovca, Ante Starčevića 34, 23450 Obrovac.
  • elektroničkom poštom: tz@obrovac.hr
  • donijeti osobno na adresu Turističke zajednica Grada Obrovca.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ispravak ili dopunu informacija

 

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Turistička zajednica Grada Obrovca
Ante Starčevića 34, 23450 Obrovac.
Tel. 023/689-870; mail: tz@obrovac.hr